بــا توجــه بــه چــک کـردن اسامــي از طريــق سيستـــم ايرلايــن ها وارد کردن کد ملي صحيـح براي اتبـاع ايراني و شمـاره پاسپورت براي اتباع خارجي در پروازهاي داخلي و شمـاره پاسپورت، تاريخ تولد ،تاريخ انقضا پاسپورت صحيح در پروازهاي خارجي الزامي ميباشد در غير اينصورت اين شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال سوار نکردن مسافر نخواهد داشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لازم به ذکــر است وارد نمودن شمـاره موبايـل صحيــح و همچنيـن ايميـل در کليـه رزروها الزامــي مي باشـد در غير اينصورت اين شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم اطلاع رساني در مورد ابطال ، تغييــر ساعت (تعجيل / تاخير) نخواهد داشت سایر اعلانات